Piha-alueen saneerausprojekti kesällä / alkusyksyllä 2016Helpman Oy:n vuoden 2016 kesällä ja alkusyksyllä toteuttama pihan saneeraus koski kulttuurimaisemaltaan arvokkaalla alueella sijaitsevan, kulttuurihistoriallisesti merkittävän talonpoikaistalon laaja-alaista, maastomuodoltaan osittain rinnemäistä piha-aluetta.

Saneerauksen tavoitteena oli mm. tiealueiden kunnostaminen, nurmikkoalueiden hoidon helpottaminen ja esteettisen yleisilmeen parantaminen.

Saneeraustoimenpiteitä olivat mm. uusien salaojien rakentaminen ja aikaisempien täydentäminen,
tierumpujen uusiminen, tiealueiden kuivatus, pohjustus ja tasoittaminen, graniittisen pihakäytävän rakentaminen, nurmikkoalueiden uusimista ja siistimistä sekä istutusten uusimista ja täydentämistä.
Aikaisempien maa- ja kiviainesten poistamiseen ja ko. ainesten uusimiseen tarvittiin merkittävässä määrin koneellista siirtotyötä.

Helpman Oy:stä toteutukseen osallistui neljä ammattimiestä ja tarvittava töiden organisointi sekä yhteydenpito tilaajaan hoitui oikea-aikaisesti Kauko Lehtosen toimesta. Kaikilla toteutukseen osallistujilla oli asiantuntemusta, ammattitaitoa, kokemusta ja tarvittavaa harkintakykyä sekä myös sopivasti huumoria. Projektin aikana syntyneisiin hankaliinkin pulmiin ja ongelmatilanteisiin löytyi aina ratkaisu. Erityisesti on mainittava kiviryhmän erinomainen ammattitaito ja huolellisuus viitasaarelaista graniittia olevan pihakäytävän rakentamisessa. Tuloksena toiminnallisesti erinomainen ja pihan yleisilmettä merkittävästi parantava käytävä.

Saneerauksen tulos vastasi hyvin odotuksia. Kun tilaajalla ei ollut perustietoja maa-, kivi- ja viherrakentamisesta, niin luottamus asiantuntijoihin ja heidän kuuntelemisensa oli olennaisen tärkeää toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin ollen ei tullut tehdyksi huonoja kompromisseja.

Pihan laajuudesta johtuen mm. pihan reuna-alueet tarvitsevat vielä kunnostusta, joten saneerausta Helpman Oy:n kanssa jatketaan keväällä 2017.

Helmikuu 2017

-Hertta Rutanen